آگهی مناقصه عمومی سامانه اطفا حریق اتوماتیک گازی

رکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد انجام خدمات فني و مهندسي، نگهداري و تعميرات سامانه های اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک گازی خط یک مترو اصفهان را از طریق مناقصه عمومی واگذار نمايد. لذا از کليه شرکتهای واجد شرايط دعوت بعمل می آيد از تاريخ نشر آگهی تا پایان روز سه شنبه 1399/11/28 با مراجعه به سایت شرکت مترو منطقه اصفهان ضمن مطالعه شرایط نسبت به کسب اطلاعات، تحويل و تکمیل اسناد ارزیابی کیفی مناقصه اقدام فرمایند.

شرایط :

هزینه دریافت اسناد مناقصه مبلغ 1.000.000ریال می باشد که می بایست به حساب شماره: 700793873616 بانک شهر بنام شرکت مترو منطقه اصفهان وایز و اصل فیش تحویل واحد امور قراردادها گردد.

شرکت مترو اصفهان به هيچ وجه ملزم به قبول پيشنهاد خاصی نبوده، تا زماني که فرایند اداری طی و برنده مناقصه بصورت كتبي به پيشنهاد دهنده اعلام گردد.

شرکت مترو اصفهان در قبول يا رد پيشنهادات در هرصورت مختار خواهد بود.

رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت و عدم اشتهار به ارتکاب اعمال خلاف شئونات اسلامی و قانونی توسط شخصیت حقوقی، مدیران آن و صاحبان مجاز امضا شخصیت حقوقی الزامی می‌باشد و کلیه مسئولیت‌ها اعم از حقوقی و کیفری ناشی از تخلف از موارد مذکور برعهده متقاضیان و برنده مناقصه می‌باشد.

جهت انعقاد قرارداد، برنده مناقصه مکلف به ارائه ضمانت لازم انجام تعهدات موضوع مناقصه و کلیه تعهدات مربوطه  به میزان 10 درصد مبلغ پیشنهادی خود به صورت ضمانت نامه بانکی  می‌باشند.

در صورتیکه برنده مناقصه ظرف مدت زمانی که شرکت مترو مشخص می نماید جهت ارائه ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و عقد قرارداد اقدام ننماید، ضمانت نامه شرکت در مناقصه وی به نفع شرکت مترو ضبط خواهد شد و با نفر دوم مناقصه قرارداد منعقد خواهد شد.لازم به ذکر شرایط ذکر شده برای نفرات دوم  نیز حاکم می باشد.

ارائه مجوز معتبر فعالیت از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان الزامی است.

ارائه گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری و یا اسناد مثبته جهت اخذ آن.

  • تبصره: شرکتهای متقاضی شرکت در مناقصه می بایست قبل از دریافت اسناد ارزیابی، مجوز معتبر فعالیت از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری) و یا اسناد مثبته جهت اخذ آن( ، گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی جهت اعلام کد اقتصادی و ارائه شناسه ملی و اساسنامه خود را به شرکت مترو تحویل نموده و پس از تایید شرکت مترو نسبت به دریافت اسناد ارزیابی اقدام نمایند.

 

فرایند مناقصه به صورت دو مرحله ای خواهد بود و از شرکتهایی که امتیاز لازم از ارزیابی را کسب نمایند متعاقبا جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.

10.لازم به ذکر است به اسنادی که بعد از موعد مقرر ارسال گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

11.هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود که پس از اعلام بنده شده می بایست به حساب اعلام شده توسط کارفرما واریز نموده و اصل فیش را تحویل امور مالی نماید.

 جدول زمانبندی

شرح

ساعت

روز

تاريخ

شروع تحویل گیری اسناد ارزیابی

7:30

سه شنبه

1399/11/21

آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی

14

سه شنبه

1399/11/28

آخرین مهلت بازگرداندن اسناد ارزیابی به واحد دبیرخانه

14

دوشنبه

1399/12/04

جلسه ارزیابی کیفی پیمانکاران

8

سه شنبه

1399/12/05

دعوت از شرکتهایی که امتیاز ارزیابی را کسب نموده جهت شرکت در مناقصه


چهارشنبه

1399/12/06

جلسه پرسش و پاسخ

10

یکشنبه

1399/12/10

آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به واحد دبیرخانه

9

پنجشنبه

1399/12/14

کمیسیون بازگشایی پاکات

11

پنجشنبه

1399/12/14


  • تاریخ انتشار: 1399/11/20