آگهی مزایده فروش ضایعات

شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد ضایعات خود را با شرایط زیر به صورت مزایده عمومی به فروش برساند.لذامتقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ نشر آگهی لغایت 99/11/26 همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 08:00 الی 12:00به واحد امور قراردادهای شرکت مترو منطقه اصفهان واقع در خیابان کاوه ساختمان قطار شهری طبقه 5 مراجعه و نسبت به کسب اطلاعات و تهیه اسناد مزایده اقدام نمایند.

تاریخ، ساعت و محل بازدید اقلام موضوع مزایده: فقط روز یکشنبه 99/11/26 ساعت 10 الی 12 .آدرس اصفهان، خیابان کاوه بعد از پل شهید چمران جنب ایستگاه مترو کاوه،انبار شرکت مترو

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 99/11/29 می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات: روز چهارشنبه 99/11/29 ساعت 11 صبح در سالن جلسات شرکت مترو می باشد.

شرایط مزایده:

 • سپرده شرکت در مزايده معادل مبلغ 300.000.000ریال (سیصد میلیون ریال) مي باشد که بايد توسط پيشنهاد دهنده به صورت ضمانت نامه یا چک تضمین شده بانکی و یا واریز نقدی به حساب شماره  700793873616 نزد بانک شهر شعبه ادیب به نام شرکت مترو  اصفهان بابت تضمین شرکت در مزایده خرید ضایعات ارائه گردد
 • بالاترین پیشنهاد برنده مزایده خواهد بود.
 • در صورتيکه نفرات اول و دوم شرکت کننده از انجام معامله خودداری نمايند سپرده شرکت در مزايده آنان به ترتيب به نفع شرکت مترو ضبط خواهد شد.
 • شرکت مترو در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادها مختار است.
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده موجود می باشد و پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی تمامی صفحات آنرا امضا کرده وبه همراه پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نماید.
 • جهت بازدید از اقلام ضایعات در تاریخ و ساعت قید شده همراه داشتن کارت ملی الزامی است.
 • بازدید از اقلام موضوع مزایده فقط در تاریخ و ساعت  اعلام شده امکان پذیر خواهد بود.
 • مالیات بر ارزش افزوده برعهده برنده مزایده خواهد بود.
 • میزان و مقدارهای مربوط به مورد مزایده تماما تقریبی بوده و در موقع تحویل کالای موضوع مزایده تمام اقلام توسط نماینده شرکت مترو اصفهان توزین و برنده  مزایده موظف به خرید آن بر مبنای قیمت پیشنهادی خود می با شد.
 • کلیه هزينه های مربوط به  بارگیری،حمل و نقل کالای مورد مزایده، توزین و ........برعهده برنده مزایده می باشد.      
 • شرکت کننده در مزایده موظف به ارائه قیمت وخرید کلیه اقلام ضایعاتی به صورت بسته ای می باشد وبه پیشنهادات تک آیتمی ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 • هزینه دریافت اسناد مزايده  مبلغ 500/000 ريال می باشد که می بایست به حساب شماره  700793873616 نزد بانک شهر شعبه ادیب به نام شرکت مترو  اصفهان واريز و فيش مربوطه را به دفتر امور قراردادهای شرکت مترو اصفهان  به منظور اخذ اسناد ارائه گردد.
 •  پس از افتتاح پاکت های حاوی پيشنهادات و تعيين نفرات اول و دوم و سوم  مزايده تضمين شرکت در مزايده نفرات بعدی مسترد خواهد شد مگر در مواردی که بنا به نظر  شرکت مترو اصفهان لازم باشد برای مدت معين ديگری نگهداری شود.    

پيشنهاد دهندگان اعم از اشخاص حقيقی يا حقوقی بايستی مشمول ممنوعيت مقرر در اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و قانون منع مداخله کارگزاران دولت در معاملات دولتی مصوب 22 ديماه 1337 نباشند و چنانچه خلاف آن ثابت شود طبق مقررات قانونی مزبور با  شرکت کننده در مزایده رفتار خواهد شد.

 •   شرکت مترو اصفهان به هيچ وجه ملزم به قبول پيشنهاد خاصی نبوده ، تا زماني كه برنده مزايده بصورت كتبي به پيشنهاد دهنده اعلام گردد.
  • اقلام ضایعات به شرح زیر می باشند:                             

نوع ضایعات

مقدار تقریبی

 کابل در سایزهای مختلف

حدود 5 تن

آهن آلات قراضه

حدود 10 تن

 درب و چهارچوب آلومینیم

حدود 1 تن

 پلیسه آهن دستگاه تراش، پیچ و فنر آهنی

حدود 10 تن

باطری u.p.s

حدود 2 تن • تاریخ انتشار: 1399/11/15