تغییر ساعت شروع بهره برداری شرکت مترو

قابل توجه شهروندان گرامی:

با عنایت به تغییر شروع به کار ادارات، بهره برداری در شرکت مترو هر روز از ساعت 6 صبح آغاز می گردد.

روابط عمومی شرکت مترو منطقه اصفهان

  • تاریخ انتشار: 1398/04/03