آگهی مزایده ضایعات

شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات باتری ups(حدود 2500 کیلو گرم) و روغن سوخته (حدود 1000 لیتر) خود از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده به واحد دبیرخانه شرکت مترو منطقه اصفهان مراجعه نمایند.

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده:مبلغ 50.000.000 ریال (پنجاه میلیون ریال) که به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز نقدی به حساب شماره 700793873616  نزد بانک شهر شعبه ادیب به نام شرکت مترو اصفهان می باشد.

تاریخ دریافت اسناد مزایده و بازدید اقلام: دوشنبه 17/06/1399 از ساعت 10 الی 12 با ارائه کارت شناسایی معتبر امکان پذیر خواهد بود.

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات به واحد دبیرخانه شرکت مترو اصفهان: ساعت 8 صبح روز پنجشنبه 20/06/1399 به نشانی اصفهان، بلوار کاوه، ساختمان قطار شهری، طبقه 5 شرکت مترو منطقه اصفهان.

زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشایی پیشنهادات: ساعت 9 صبح مورخ پنجشنبه 20/06/99 سالن جلسات شرکت مترواصفهان.

بالاترین پیشنهاد برنده مزایده خواهد بود.

شرکت مترو اصفهان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است.

هزينه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

  • هزینه دریافت اسناد مزایده: مبلغ 000/300 ريال به حساب شماره  700793873616 نزد بانک شهر شعبه ادیب به نام شرکت مترو  اصفهان می باشد.
  • شرکت کننده در مزایده موظف به ارائه قیمت وخرید اقلام ضایعاتی ذکر شده به صورت یکجا می باشد وبه پیشنهادات تک آیتمی ترتیب اثر داده نخواهد شد .
  • در صورت داشتن هرگونه سوال با شماره 34358050 داخلی 565 دفتر امور قراردادهای شرکت مترو منطقه اصفهان تماس حاصل فرمایید.                                                                                                                شرکت مترو منطقه اصفهان 
  • تاریخ انتشار: 1399/06/06