ضرورت استفاده از ماسک در پیشگیری از ابتلا و انتشار کرونا

با توجه به مصوبه مرکز بهداشت استان اصفهان، استفاده از ماسک برای ورد به مترو الزامی است.


  • تاریخ انتشار: 1399/04/14