پروتکل بهداشتی

یکی از راه های شکست کرونا بی شک مداومت در مسیر رعایت پروتکل های بهداشتی است. اگر تصور کنیم که دیگر کرونا رفته است، هر لحظه نتایج مثبت مداومت های پیشین بر سر رعایت نکات بهداشتی را نشانه رفته ایم. این مسیر یک عزم ملی و خستگی ناپذیر را می طلبد؛ چرا که کرونا با هیچ کس شوخی ندارد و طبقه اجتماعی و سن و ... نمی شناسد. تا زمانی که واکسن و داروی بیماری کرونا کشف نشده است، باید زندگی با کرونا را یاد بگیریم؛ یعنی فاصله گذاری اجتماعی، نکات بهداشتی، شست و شوی مرتب دست ها باید رعایت شود و از تردد در مکان های شلوغ خودداری کنیم.مترو اصفهان در راستای رفاه و سهولت شهروندان از صبح سه شنبه سیزدهم خردادماه با رعایت پروتکل های بهداشتی از جمله الزام استفاده از ماسک از سوی مسافران مترو، کار خود را آغاز خواهد کرد.

  • تاریخ انتشار: 1399/03/12