آگهی مناقصه انجام خدمات فنی مهندسی، نگهداری و تعمیرات سیستم جمع ­آوری خودکار کرایه (AFC)خط یک

شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد ((انجام خدمات فنی، مهندسی نگهداری و تعمیرات سیستم جمع آوری خودکار کرایه(AFC)خط یک))را از طریق مناقصه عمومی واگذار نمايد.لذا از کليه شرکتهای واجد شرايط دعوت بعمل می آيد از تاريخ نشر آگهی تا پایان روزپنجشنبه 1400/04/17 با مراجعه به سایت شرکت مترو منطقه اصفهان ضمن مطالعه شرایط نسبت به کسب اطلاعات، نحوه تحويل و تکمیل اسناد ارزیابی کیفی مناقصه اقدام فرمایند.شرایط:هزینه دریافت اسناد مناقصه مبلغ 1.000.000ریال می باشد که می بایست به حساب شماره: 700793873616 بانک شهر بنام شرکت مترو منطقه اصفهان واریز و اصل فیش به همراه معرفی نامه رسمی تحویل واحد امور قراردادها گردد.شرکت مترو اصفهان به هيچ وجه ملزم به قبول پيشنهاد خاصی نبوده ، تا زماني که فرایند اداری طی و برنده مناقصه بصورت كتبي به پيشنهاد دهنده اعلام گردد.شرکت مترو اصفهان در قبول يا رد پيشنهادات در هرصورت مختار خواهد...

  • تاریخ انتشار: 1400/04/09
مشاهده کامل

آگهی مناقصه نگهداري و تعميرات پست های برق و شبکه کابل های 20 کیلوولت و شبكه بالاسري (OCS)

شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد انجام خدمات ((نگهداري و تعميرات پست های برق و شبکه کابل های20کیلو ولت وشبكه بالاسری(OCS)با ولتاژVDC1500خط يک)) را از طریق مناقصه عمومی واگذار نمايد. لذا از کليه شرکتهای واجد شرايط دعوت بعمل می آيد از تاريخ نشر آگهی تا پایان روزپنجشنبه1400/04/17 با مراجعه به سایت شرکت مترو منطقه اصفهان ضمن مطالعه شرایط نسبت به کسب اطلاعات، نحوه تحويل و تکمیل اسناد ارزیابی کیفی مناقصه اقدام فرمایند.شرایط:هزینه دریافت اسناد مناقصه مبلغ 1.000.000ریال می باشد که می بایست به حساب شماره: 700793873616 بانک شهر بنام شرکت مترو منطقه اصفهان وایز و اصل فیش به همراه معرفی نامه رسمی تحویل واحد امور قراردادها گردد.شرکت مترو اصفهان به هيچ وجه ملزم به قبول پيشنهاد خاصی نبوده ، تا زماني که فرایند اداری طی و برنده مناقصه بصورت كتبي به پيشنهاد دهنده اعلام گردد.شرکت مترو اصفهان در قبول يا...

  • تاریخ انتشار: 1400/04/09
مشاهده کامل

آگهی مزایده حضوری (حراج)

شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد یک دستگاه خودرو سواری را با شرایط زیر به صورت مزایده حضوری(حراج) به فروش رساند. لذا متقاضیان در صورت تمایل جهت كسب اطلاعات بيشتر می توانند از تاریخ نشر آگهي لغایت روز سه شنبه مورخ 1400/04/08 ازساعت 8 صبح الي 12 ظهر با مراجعه به دفتر امور قراردادها شرکت مترو منطقه اصفهان واقع در اصفهان خیابان کاوه بعد از پل شهید چمران ساختمان قطار شهری طبقه 5 ضمن ارائه فیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال به حساب شماره 700793873616بانک شهر شعبه ادیب اصفهان، نسبت به کسب اطلاعات و تهیه اسناد مزایده اقدام و برای دیدن خودرو فقط از ساعت 09:00 الی 12:00 روز سه شنبه 1400/04/08 اقدام فرمایند.محل بازدید خودرو: اصفهان خیابان کاوه جنب ایستگاه کاوه پارکینگ شبانه روزی.آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده به واحد دبیرخانه شرکت مترو منطقه اصفهان: ساعت 09:00 صبح روز شنبه 1400/04/08 می باشد.بدیهی است به...

  • تاریخ انتشار: 1400/04/05
مشاهده کامل

تمدید مناقصه عمومی سامانه اطفا حریق اتوماتیک گازی

شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد انجام خدمات فني و مهندسي، نگهداري و تعميرات سامانه های اعلام و اطفا حریق اتوماتیک گازی خط یک مترو اصفهان را از طریق مناقصه عمومی واگذار نمايد. لذا از کليه شرکتهای واجد شرايط دعوت بعمل می آيد از تاريخ نشر آگهی تا پایان روز چهارشنبه1399/12/20با مراجعه به سایت شرکت مترو منطقه اصفهان ضمن مطالعه شرایط نسبت به کسب اطلاعات، تحويل و تکمیل اسناد ارزیابی کیفی مناقصه اقدام فرمایند.شرایط :هزینه دریافت اسناد مناقصه مبلغ1.000.000ریال می باشد که می بایست به حساب شماره:700793873616بانک شهر بنام شرکت مترو منطقه اصفهان وایز و اصل فیش تحویل واحد امور قراردادها گردد.شرکت مترو اصفهان به هيچ وجه ملزم به قبول پيشنهاد خاصی نبوده ، تا زماني که فرایند اداری طی و برنده مناقصه بصورت كتبي به پيشنهاد دهنده اعلام گردد.شرکت مترو اصفهان در قبول يا رد پيشنهادات در هرصورت مختار خواهد بود.رعایت...

  • تاریخ انتشار: 1399/12/12
مشاهده کامل

آگهی مناقصه عمومی سامانه اطفا حریق اتوماتیک گازی

رکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد انجام خدمات فني و مهندسي، نگهداري و تعميرات سامانه های اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک گازی خط یک مترو اصفهان را از طریق مناقصه عمومی واگذار نمايد. لذا از کليه شرکتهای واجد شرايط دعوت بعمل می آيد از تاريخ نشر آگهی تا پایان روز سه شنبه 1399/11/28 با مراجعه به سایت شرکت مترو منطقه اصفهان ضمن مطالعه شرایط نسبت به کسب اطلاعات، تحويل و تکمیل اسناد ارزیابی کیفی مناقصه اقدام فرمایند.شرایط :هزینه دریافت اسناد مناقصه مبلغ 1.000.000ریال می باشد که می بایست به حساب شماره: 700793873616 بانک شهر بنام شرکت مترو منطقه اصفهان وایز و اصل فیش تحویل واحد امور قراردادها گردد.شرکت مترو اصفهان به هيچ وجه ملزم به قبول پيشنهاد خاصی نبوده، تا زماني که فرایند اداری طی و برنده مناقصه بصورت كتبي به پيشنهاد دهنده اعلام گردد.شرکت مترو اصفهان در قبول يا رد پيشنهادات در هرصورت مختار خواهد بود.رعایت...

  • تاریخ انتشار: 1399/11/20
مشاهده کامل

آگهی مزایده فروش ضایعات

شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد ضایعات خود را با شرایط زیر به صورت مزایده عمومی به فروش برساند.لذامتقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ نشر آگهی لغایت 99/11/26 همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 08:00 الی 12:00به واحد امور قراردادهای شرکت مترو منطقه اصفهان واقع در خیابان کاوه ساختمان قطار شهری طبقه 5 مراجعه و نسبت به کسب اطلاعات و تهیه اسناد مزایده اقدام نمایند.تاریخ، ساعت و محل بازدید اقلام موضوع مزایده: فقط روز یکشنبه 99/11/26 ساعت 10 الی 12 .آدرس اصفهان، خیابان کاوه بعد از پل شهید چمران جنب ایستگاه مترو کاوه،انبار شرکت متروآخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 99/11/29 می باشد.تاریخ بازگشایی پاکات: روز چهارشنبه 99/11/29 ساعت 11 صبح در سالن جلسات شرکت مترو می باشد.شرایط مزایده:سپرده شرکت در مزايده معادل مبلغ 300.000.000ریال (سیصد میلیون ریال) مي باشد که بايد...

  • تاریخ انتشار: 1399/11/15
مشاهده کامل

آگهی تجدید مزایده فضاهای تبلیغاتی ایستگاه های خط یک مترو

شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد اجاره بهره برداری و ساخت تابلوهای تبلیغاتی واقع در ایستگاههای خط 1 را به مدت 5 سال از طریق مزایده عمومی واگذار نمايد.لذا از کليه شرکتهای و کانونهای تبلیغاتی واجد شرايط دعوت بعمل می آيد از تاريخ نشر آگهی تا ساعت 14 روز دوشنبه1399/11/06نسبت به کسب اطلاعات و نحوه تکميل و تحويل اسناد ارزیابی مزایده اقدام فرمایند.موضوع مزایدهمبلغ تضمين شرکت در مزایدهاجاره بهره برداری و ساخت تابلوهای تبلیغاتی واقع در ایستگاههای خط 1 مترو منطقه اصفهان5.000.000.000ريالشایان ذکر است از شرکتهای و کانونهای تبلیغاتی که نسبت به تهیه و تکمیل و ارایه اسناد ارزیابی موضوع آگهی اقدام و امتیاز لازمه (65 از 100) پیرامون این مهم را اخذ نمایند متعاقبا جهت حضور درمزایده دعوت بعمل خواهد آمد.مبلغ ضمانت نامه فوق الذکر(برای متقاضیانی که پس از ارزیابی و کسب حدنصاب لازم به فرایند مزایده دعوت خواهند شد)...

  • تاریخ انتشار: 1399/10/29
مشاهده کامل

آگهی مناقصه خدمات فنی و مهندسی سامانه های اعلام حریق

شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد انجام خدمات فني و مهندسي، نگهداري و تعميرات سامانه های اعلام حریق فضاهای خط یک را از طریق مناقصه عمومی واگذار نمايد. لذا از کليه شرکتهای واجد شرايط دعوت بعمل می آيد از تاريخ نشر آگهی تا پایان روز یکشنبه 1399/11/05 با مراجعه به سایت شرکت مترو منطقه اصفهان ضمن مطالعه شرایط نسبت به کسب اطلاعات، تحويل و تکمیل اسناد ارزیابی کیفی مناقصه اقدام فرمایند.موضوع مناقصهمبلغ تضمين شرکت در مناقصهانجام خدمات فني و مهندسي، نگهداري و تعميرات سامانه های اعلام حریق خط یک متروی اصفهان1.200.000.000 ریالهزینه دریافت اسناد مناقصه مبلغ 1.000.000ریال می باشد که می بایست به حساب شماره:700793873616بانک شهر بنام شرکت مترو منطقه اصفهان وایز و اصل فیش تحویل واحد امور قراردادها گردد.شرکت مترو اصفهان به هيچ وجه ملزم به قبول پيشنهاد خاصی نبوده ، تا زماني که فرایند اداری طی و برنده مناقصه بصورت...

  • تاریخ انتشار: 1399/10/20
مشاهده کامل

آگهی مزایده فضاهای تبلیغاتی ایستگاه های خط یک مترو

شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد اجاره بهره برداری و ساخت تابلوهای تبلیغاتی واقع در ایستگاههای خط یک را مدت 5 سال از طریق مزایده عمومی واگذار نمايد.لذا از کليه شرکتهای واجد شرايط دعوت بعمل می آيد از تاريخ نشر آگهی تا ساعت 14 روز شنبه20/10/1399نسبت به کسب اطلاعات و نحوه تکميل و تحويل اسناد ارزیابی مزایده اقدام فرمایند.موضوع مزایدهمبلغ تضمين شرکت در مزایدهاجاره بهره برداری و ساخت تابلوهای تبلیغاتی واقع در ایستگاههای خط 1 مترو منطقه اصفهان5.000.000.000ريالشایان ذکر است از شرکتهای که نسبت به تهیه و تکمیل و ارایه اسناد ارزیابی موضوع آگهی اقدام و امتیاز لازمه (65 از 100) پیرامون این مهم را اخذ نمایند متعاقبا جهت حضور درمزایده دعوت بعمل خواهد آمد.مبلغ ضمانت نامه فوق الذکر(برای شرکتهایی که پس از ارزیابی و کسب حدنصاب لازم به فرایند مزایده دعوت خواهند شد) می بايست بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار...

  • تاریخ انتشار: 1399/10/04
مشاهده کامل

آگهی مناقصه

شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد انجام خدمات فنی و مهندسی نگهداری و تعمیرات ابنیه، خطوط و سوزن های مسیر خط يك مترو منطقه اصفهان را از طریق مناقصه عمومی واگذار نمايد.لذا از کليه شرکتهای واجد شرايط دعوت بعمل می آيد از تاريخ نشر آگهی تا پایان روز یکشنبه 02/09/1399 با مراجعه به سایت شرکت مترو منطقه اصفهان ضمن مطالعه شرایط نسبت به کسب اطلاعات، تکميل و تحويل اسناد ارزیابی کیفی مناقصه اقدام فرمایند.موضوع مناقصهمبلغ تضمين شرکت در مناقصهانجام خدمات فنی و مهندسی نگهداری و تعمیرات ابنیه، خطوط و سوزن های مسیر خط يك مترو منطقه اصفهان2.000.000.000 ریالهزینه دریافت اسناد مناقصه مبلغ 500.000 ریال می باشد که می بایست به حساب شماره: 700793873616 بانک شهر بنام شرکت مترو منطقه اصفهان وایز  و اصل فیش تحویل واحد امور قراردادها گردد. شرکت مترو اصفهان به هيچ وجه ملزم به قبول پيشنهاد خاصی نبوده ، تا زماني كه...

  • تاریخ انتشار: 1399/09/02
مشاهده کامل
صفحه 2 از 4 1 1 3