آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران

شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد به منظور تکمیل بانک اطلاعات پیمانکاران نسبت به شناسایی شرکتهای فعال در زمینه های  مورد نیاز خود اقدام نماید.لذا از کلیه شرکتهای دارای صلاحیت که سوابق کاری مشابه در هر کدام از موضوعات زیر را دارند ، دعوت می شود از تاریخ درج آگهی به مدت سی روز نسبت به تکمیل و ارسال مدارک خود در قالب یک لوح فشرده(سی دی) طبق فرمت اعلام شده اقدام فرمایند.لازم به ذکر است  این فراخوان هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصات شرکت مترو اصفهان ایجاد نخواهد نمود و صرفا به منظور تکمیل بانک اطلاعات پیمانکاران می باشد.موضوعات مورد نیاز شرکت مترو اصفهان:انجام خدمات فنی و مهندسی و نگهداری و تعمیرات آسانسورهای واقع در ایستگاهها و فضاهای خط یک .انجام خدمات فنی و مهندسی تعمیرات و نگهداری سامانه تهویه و دفع دود خط یک .انجام خدمات شستشو و نظافت صنعتی پله برقی های مستقر در ایستگاههای...

  • تاریخ انتشار: 1400/07/22
مشاهده کامل

آگهی مناقصه سامانه تهویه و دفع دود

شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد انجام خدمات فنی و مهندسی، نگهداري و تعميرات سامانه تهویه و دفع دود خط یک قطار شهری اصفهان را به مدت 12 ماه شمسی از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد.لذا از کليه پیمانکاران واجد شرايط دعوت بعمل می آيد با توجه به موارد ذیل جهت دریافت اسناد به آدرس: اصفهان خیابان کاوه بعد از پل شهید چمران ساختمان قطار شهری طبقه 5، واحد امور قراردادهای شرکت مترو منطقه اصفهان مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 34358050-031 داخلی 578 (امور قراردادها) تماس حاصل فرمایید.شرایط و مشخصات مناقصه:موضوع مناقصه: به شرح مندرج در متن آگهیمدت انجام کار: 12 ماههزینه دریافت اسناد مناقصه مبلغ1.000.000ریال می باشد که می بایست به حساب شماره:700793873616بانک شهر بنام شرکت مترو منطقه اصفهان وایز و اصل فیش به همراه معرفی نامه رسمی...

  • تاریخ انتشار: 1400/07/16
مشاهده کامل

آگهی مناقصه فناوری اطلاعات

شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد انجام خدمات فنی، مهندسی، پشتیبانی، نگهداری و تعمیرات شبکه فناوری اطلاعات خط یک مترو اصفهان را به مدت 18 ماه شمسی از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد.لذا از کليه پیمانکاران واجد شرايط دعوت بعمل می آيد با توجه به موارد ذیل جهت دریافت اسناد به آدرس: اصفهان خیابان کاوه بعد از پل شهید چمران ساختمان قطار شهری طبقه 5، واحد امور قراردادهای شرکت مترو منطقه اصفهان مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 34358050-031 داخلی 578 (امور قراردادها) تماس حاصل فرمایید.شرایط ومشخصات مناقصه:موضوع مناقصه: به شرح مندرج در متن آگهیمدت انجام کار: 18 ماههزینه دریافت اسناد مناقصه مبلغ1.000.000ریال می باشد که می بایست به حساب شماره: 700793873616 بانک شهر بنام شرکت مترو منطقه اصفهان وایز و اصل فیش به همراه معرفی نامه رسمی تحویل...

  • تاریخ انتشار: 1400/06/01
مشاهده کامل

آگهی مناقصه تاسیسات

شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد انجام خدمات فنی و مهندسي، نگهداري و تعميرات تاسيسات خط و پايانه خط یک را به مدت 18 ماه شمسی از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد.لذا از کليه پیمانکاران واجد شرايط دعوت بعمل می آيد با توجه به موارد ذیل جهت دریافت اسناد به آدرس: اصفهان خیابان کاوه بعد از پل شهید چمران ساختمان قطار شهری طبقه 5، واحد امور قراردادهای شرکت مترو منطقه اصفهان مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 34358050-031 داخلی 578 (امور قراردادها) تماس حاصل فرمایید.شرایط ومشخصات مناقصه:موضوع مناقصه: به شرح مندرج در متن آگهیمدت انجام کار: 18 ماههزینه دریافت اسناد مناقصه مبلغ 1.000.000 ریال می باشد که می بایست به حساب شماره: 700793873616 بانک شهر بنام شرکت مترو منطقه اصفهان وایز و اصل فیش به همراه معرفی نامه رسمی تحویل واحد امور قراردادها...

  • تاریخ انتشار: 1400/06/01
مشاهده کامل

آگهی غرفه های تجاری

شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد بهره برداری از تعدادی غرفه های تجاری ایستگاه های تختی و شهدا را با مشخصات ذیل به مدت یک سال واگذار نماید.ساعت و نحوه فعالیتامکاناتمیران ودیعه(ریال)مساحت تقریبی(متر مربع )شماره غرفهمحل غرفهردیفمطابق ساعت فعالیت ایستگاهبدون آب و تلفن، دارای انشعاب برق150.000.00012.1T1ایستگاه تختی1مطابق ساعت فعالیت ایستگاهبدون آب و تلفن، دارای انشعاب برق150.000.00012.1T2ایستگاه تختی2مطابق ساعت فعالیت ایستگاهبدون آب و تلفن، دارای انشعاب برق150.000.00012.1T3ایستگاه تختی3مطابق ساعت فعالیت ایستگاهبدون آب و تلفن، دارای انشعاب برق150.000.00012.1T4ایستگاه تختی4مطابق ساعت فعالیت ایستگاهبدون آب و تلفن، دارای انشعاب برق150.000.00012.1T5ایستگاه تختی5مطابق ساعت فعالیت ایستگاهبدون آب و تلفن، دارای انشعاب برق150.000.00012.1T6ایستگاه تختی6مطابق ساعت فعالیت ایستگاهبدون آب و تلفن، دارای...

  • تاریخ انتشار: 1400/04/19
مشاهده کامل

آگهی مزایده حضوری (حراج)

شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد یک دستگاه خودرو سواری را با شرایط زیر به صورت حراج حضوری به فروش رساند. لذا متقاضیان در صورت تمایل جهت كسب اطلاعات بيشتر می توانند از تاریخ نشر آگهي لغایت روز یکشنبه مورخ 1400/04/20 ازساعت 8 صبح الي 12 ظهر با مراجعه به دفتر امور قراردادها شرکت مترو منطقه اصفهان واقع در اصفهان خیابان کاوه بعد از پل شهید چمران ساختمان قطار شهری طبقه 5 ضمن ارائه فیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال به حساب شماره 700793873616بانک شهر شعبه ادیب اصفهان، نسبت به کسب اطلاعات و تهیه اسناد مزایده اقدام و برای دیدن خودرو  فقط از ساعت 09:00 الی 12:00 روز یکشنبه 1400/04/20 اقدام فرمایند.محل بازدید خودرو: اصفهان خیابان کاوه جنب ایستگاه کاوه پارکینگ شبانه روزی.آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده به واحد دبیرخانه شرکت مترو منطقه اصفهان: ساعت 09:00 صبح روز سه شنبه 22/04/1400 می باشد.بدیهی است به...

  • تاریخ انتشار: 1400/04/13
مشاهده کامل

آگهی مناقصه انجام خدمات فنی مهندسی، نگهداری و تعمیرات سیستم جمع ­آوری خودکار کرایه (AFC)خط یک

شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد ((انجام خدمات فنی، مهندسی نگهداری و تعمیرات سیستم جمع آوری خودکار کرایه(AFC)خط یک))را از طریق مناقصه عمومی واگذار نمايد.لذا از کليه شرکتهای واجد شرايط دعوت بعمل می آيد از تاريخ نشر آگهی تا پایان روزپنجشنبه 1400/04/17 با مراجعه به سایت شرکت مترو منطقه اصفهان ضمن مطالعه شرایط نسبت به کسب اطلاعات، نحوه تحويل و تکمیل اسناد ارزیابی کیفی مناقصه اقدام فرمایند.شرایط:هزینه دریافت اسناد مناقصه مبلغ 1.000.000ریال می باشد که می بایست به حساب شماره: 700793873616 بانک شهر بنام شرکت مترو منطقه اصفهان واریز و اصل فیش به همراه معرفی نامه رسمی تحویل واحد امور قراردادها گردد.شرکت مترو اصفهان به هيچ وجه ملزم به قبول پيشنهاد خاصی نبوده ، تا زماني که فرایند اداری طی و برنده مناقصه بصورت كتبي به پيشنهاد دهنده اعلام گردد.شرکت مترو اصفهان در قبول يا رد پيشنهادات در هرصورت مختار خواهد...

  • تاریخ انتشار: 1400/04/09
مشاهده کامل

آگهی مناقصه نگهداري و تعميرات پست های برق و شبکه کابل های 20 کیلوولت و شبكه بالاسري (OCS)

شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد انجام خدمات ((نگهداري و تعميرات پست های برق و شبکه کابل های20کیلو ولت وشبكه بالاسری(OCS)با ولتاژVDC1500خط يک)) را از طریق مناقصه عمومی واگذار نمايد. لذا از کليه شرکتهای واجد شرايط دعوت بعمل می آيد از تاريخ نشر آگهی تا پایان روزپنجشنبه1400/04/17 با مراجعه به سایت شرکت مترو منطقه اصفهان ضمن مطالعه شرایط نسبت به کسب اطلاعات، نحوه تحويل و تکمیل اسناد ارزیابی کیفی مناقصه اقدام فرمایند.شرایط:هزینه دریافت اسناد مناقصه مبلغ 1.000.000ریال می باشد که می بایست به حساب شماره: 700793873616 بانک شهر بنام شرکت مترو منطقه اصفهان وایز و اصل فیش به همراه معرفی نامه رسمی تحویل واحد امور قراردادها گردد.شرکت مترو اصفهان به هيچ وجه ملزم به قبول پيشنهاد خاصی نبوده ، تا زماني که فرایند اداری طی و برنده مناقصه بصورت كتبي به پيشنهاد دهنده اعلام گردد.شرکت مترو اصفهان در قبول يا...

  • تاریخ انتشار: 1400/04/09
مشاهده کامل

آگهی مزایده حضوری (حراج)

شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد یک دستگاه خودرو سواری را با شرایط زیر به صورت مزایده حضوری(حراج) به فروش رساند. لذا متقاضیان در صورت تمایل جهت كسب اطلاعات بيشتر می توانند از تاریخ نشر آگهي لغایت روز سه شنبه مورخ 1400/04/08 ازساعت 8 صبح الي 12 ظهر با مراجعه به دفتر امور قراردادها شرکت مترو منطقه اصفهان واقع در اصفهان خیابان کاوه بعد از پل شهید چمران ساختمان قطار شهری طبقه 5 ضمن ارائه فیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال به حساب شماره 700793873616بانک شهر شعبه ادیب اصفهان، نسبت به کسب اطلاعات و تهیه اسناد مزایده اقدام و برای دیدن خودرو فقط از ساعت 09:00 الی 12:00 روز سه شنبه 1400/04/08 اقدام فرمایند.محل بازدید خودرو: اصفهان خیابان کاوه جنب ایستگاه کاوه پارکینگ شبانه روزی.آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده به واحد دبیرخانه شرکت مترو منطقه اصفهان: ساعت 09:00 صبح روز شنبه 1400/04/08 می باشد.بدیهی است به...

  • تاریخ انتشار: 1400/04/05
مشاهده کامل

تمدید مناقصه عمومی سامانه اطفا حریق اتوماتیک گازی

شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد انجام خدمات فني و مهندسي، نگهداري و تعميرات سامانه های اعلام و اطفا حریق اتوماتیک گازی خط یک مترو اصفهان را از طریق مناقصه عمومی واگذار نمايد. لذا از کليه شرکتهای واجد شرايط دعوت بعمل می آيد از تاريخ نشر آگهی تا پایان روز چهارشنبه1399/12/20با مراجعه به سایت شرکت مترو منطقه اصفهان ضمن مطالعه شرایط نسبت به کسب اطلاعات، تحويل و تکمیل اسناد ارزیابی کیفی مناقصه اقدام فرمایند.شرایط :هزینه دریافت اسناد مناقصه مبلغ1.000.000ریال می باشد که می بایست به حساب شماره:700793873616بانک شهر بنام شرکت مترو منطقه اصفهان وایز و اصل فیش تحویل واحد امور قراردادها گردد.شرکت مترو اصفهان به هيچ وجه ملزم به قبول پيشنهاد خاصی نبوده ، تا زماني که فرایند اداری طی و برنده مناقصه بصورت كتبي به پيشنهاد دهنده اعلام گردد.شرکت مترو اصفهان در قبول يا رد پيشنهادات در هرصورت مختار خواهد بود.رعایت...

  • تاریخ انتشار: 1399/12/12
مشاهده کامل
صفحه 1 از 4 0 2 3