آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران

شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد به منظور تکمیل بانک اطلاعات پیمانکاران نسبت به شناسایی شرکتهای فعال در زمینه های  مورد نیاز خود اقدام نماید.لذا از کلیه شرکتهای دارای صلاحیت که سوابق کاری مشابه در هر کدام از موضوعات زیر را دارند ، دعوت می شود از تاریخ درج آگهی به مدت سی روز نسبت به تکمیل و ارسال مدارک خود در قالب یک لوح فشرده(سی دی) طبق فرمت اعلام شده اقدام فرمایند.لازم به ذکر است  این فراخوان هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت حضور در مناقصات شرکت مترو اصفهان ایجاد نخواهد نمود و صرفا به منظور تکمیل بانک اطلاعات پیمانکاران می باشد . موضوعات مورد نیاز شرکت مترو اصفهان:انجام خدمات فنی و مهندسی و نگهداری و تعمیرات  آسانسورهای  واقع در ایستگاهها و فضاهای خط یک .انجام خدمات فنی و مهندسی تعمیرات و نگهداری سامانه تهویه و دفع دود خط یک .انجام خدمات شستشو و نظافت صنعتی...

  • تاریخ انتشار: 1401/02/29
مشاهده کامل

آگهی مناقصه ناوگان خط یک

آگهی  مناقصه شماره 1401/01 - Tبا موضوع : انجام خدمات فنی و مهندسی، سرويس، نگهداري و تعميرات ناوگان، ماشین آلات ریلی و تجهیزات کارگاهی خط يك شرکت مترو منطقه اصفهان  در نظر دارد «انجام خدمات فنی و مهندسی، سرويس، نگهداري و تعميرات ناوگان، ماشین آلات ریلی و تجهیزات کارگاهی خط يك» را به مدت 12 ماه شمسی از طریق مناقصه عمومی واگذار نمايد.لذا از کليه پیمانکاران واجد شرايط دعوت بعمل می آيد با توجه به موارد ذیل جهت دریافت اسناد به آدرس: اصفهان خیابان کاوه بعد از پل شهید چمران ساختمان قطار شهری طبقه 5، واحد امور قراردادهای مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 34358050-031 داخلی 578 (امور قراردادها) تماس حاصل فرمایید.شرایط و مشخصات مناقصه:موضوع مناقصه: به شرح مندرج در متن آگهیمدت انجام کار: 12 ماههزینه دریافت اسناد مناقصه مبلغ500.000 ریال می باشد که...

  • تاریخ انتشار: 1401/02/12
مشاهده کامل

آگهی مناقصه ناوگان

آگهی مناقصه شماره T-1401/01با موضوع : انجام خدمات فنی و مهندسی، سرويس، نگهداري و تعميرات ناوگان، ماشین آلات ریلی و تجهیزات کارگاهی خط يكشرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد " انجام خدمات فنی و مهندسی، سرويس، نگهداري و تعميرات ناوگان، ماشین آلات ریلی و تجهیزات کارگاهی خط يك" را به مدت 12 ماه شمسی از طریق مناقصه عمومی واگذار نمايد.لذا از کليه پیمانکاران واجد شرايط دعوت بعمل می آيد با توجه به موارد ذیل جهت دریافت اسناد به آدرس: اصفهان خیابان کاوه بعد از پل شهید چمران ساختمان قطار شهری طبقه 5، واحد امور قراردادهای مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 34358050-031 داخلی 578 (امور قراردادها) تماس حاصل فرمایید.شرایط و مشخصات مناقصه:موضوع مناقصه: به شرح مندرج در متن آگهیمدت انجام کار: 12 ماههزینه دریافت اسناد مناقصه مبلغ500.000 ریال می باشد که می بایست به حساب...

  • تاریخ انتشار: 1401/01/27
مشاهده کامل

مناقصه ناوگان

به نام خداآگهی  مناقصه شماره  T-1400/23با موضوع : انجام خدمات سرويس، نگهداري و تعميرات ناوگان، ماشین آلات ریلی و تجهیزات کارگاهی خط يكشرکت مترو منطقه اصفهان  در نظر دارد" انجام خدمات سرويس، نگهداري و تعميرات ناوگان، ماشین آلات ریلی و تجهیزات کارگاهی خط يك "را به مدت 15 ماه شمسی از طریق مناقصه عمومی واگذار نمايد.لذا از کليه پیمانکاران واجد شرايط دعوت بعمل می آيد با توجه به موارد ذیل جهت دریافت اسناد به آدرس: اصفهان خیابان کاوه بعد از پل شهید چمران ساختمان قطار شهری طبقه 5، واحد امور قراردادهای مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 34358050-031 داخلی 578 (امور قراردادها) تماس حاصل فرمایید.شرایط و مشخصات مناقصه:موضوع مناقصه: به شرح مندرج در متن آگهیمدت انجام کار: 15 ماههزینه دریافت اسناد مناقصه مبلغ500.000 ریال می باشد که می بایست...

  • تاریخ انتشار: 1400/12/02
مشاهده کامل

آگهی مزایده ضایعات

آگهی مزایده ضایعاتشرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد اقلام ضایعاتی خود را با شرایط زیر به صورت مزایده به فروش برساند. لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد از تاریخ نشر آگهی لغایت روز پنجشنبه 1400/12/12  همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 08:00 الی 12:00به واحد امور قراردادهای شرکت مترو منطقه اصفهان واقع در خیابان کاوه ساختمان قطار شهری طبقه 5 مراجعه و نسبت به کسب اطلاعات و تهیه اسناد مزایده اقدام نمایند.تاریخ، ساعت و محل بازدید اقلام موضوع مزایده: فقط روز پنجشنبه 1400/12/12 از ساعت 10 الی 12صبح  آدرس محل بازدید: اصفهان، خیابان کاوه بعد از پل شهید چمران شرکت مترومنطقه اصفهانآخرین مهلت تحویل پیشنهاد قیمت  به دبیرخانه شرکت مترو اصفهان ساعت 13  روز  پنجشنبه 1400/12/12 می باشد.تاریخ بازگشایی پاکات: روز شنبه  1400/12/14 ساعت 9 صبح  در سالن جلسات شرکت...

  • تاریخ انتشار: 1400/11/28
مشاهده کامل

آگهی تمدید مناقصه مخابرات

به نام خداآگهی  تمدید مناقصه شماره T-1400/20با موضوع: انجام خدمات فنّي مهندسي، توسعه، نگهداري و تعمیرات كليه سيستم ها و فضاهاي مربوط به تجهيزات مخابرات خط یک شرکت مترو منطقه اصفهانشرکت مترو منطقه اصفهان  در نظر دارد انجام خدمات فنّي و مهندسي، توسعه، نگهداري و تعمیرات كليه سيستم ها و فضاهاي مربوط به تجهيزات مخابرات خط یک را به مدت 12 ماه شمسی از طریق مناقصه عمومی واگذار نمايد.لذا از کليه پیمانکاران واجد شرايط دعوت بعمل می آيد با توجه به موارد ذیل جهت دریافت اسناد به آدرس: اصفهان خیابان کاوه بعد از پل شهید چمران ساختمان قطار شهری طبقه 5، واحد امور قراردادهای مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 34358050-031 داخلی 578 (امور قراردادها) تماس حاصل فرمایید.شرایط و مشخصات مناقصه:موضوع مناقصه: به شرح مندرج در متن آگهیمدت انجام کار: 12 ماههزینه دریافت اسناد...

  • تاریخ انتشار: 1400/10/30
مشاهده کامل

آگهی تمدید مناقصه مخابرات

به نام خداآگهی  تمدید مناقصه شماره  T-1400/20با موضوع : انجام خدمات فنّي مهندسي، توسعه، نگهداري و تعمیرات كليه سيستم ها و فضاهاي مربوط به تجهيزات مخابرات خط یک شرکت مترو منطقه اصفهانشرکت مترو منطقه اصفهان  در نظر دارد انجام خدمات فنّي و مهندسي، توسعه، نگهداري و تعمیرات كليه سيستم ها و فضاهاي مربوط به تجهيزات مخابرات خط یک را به مدت 12 ماه شمسی از طریق مناقصه عمومی واگذار نمايد.لذا از کليه پیمانکاران واجد شرايط دعوت بعمل می آيد با توجه به موارد ذیل جهت دریافت اسناد به آدرس: اصفهان خیابان کاوه بعد از پل شهید چمران ساختمان قطار شهری طبقه 5، واحد امور قراردادهای مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 34358050-031 داخلی 578 (امور قراردادها) تماس حاصل فرمایید.شرایط و مشخصات مناقصه:موضوع مناقصه: به شرح مندرج در متن آگهیمدت انجام کار: 12 ماههزینه...

  • تاریخ انتشار: 1400/09/28
مشاهده کامل

آگهی مناقصه حفاظت، حراست و نگهبانی

به نام خداآگهی مناقصه شمارهT-1400/15موضوع : حفاظت، حراست و نگهبانی ساختمان های اداری ،دپوی مرکزی کاوه ،انبار شاهین شهر و دیگرانبارها ،ایستگاه ها، توقفگاهها به همراه تجهیزات و متعلقات مربوطه، شفت های میان تونلی، پله های فرار و سایر مکانهاشرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد "حفاظت ، نگهبانی و حراست از ساختمان های اداری ،دپوی مرکزی کاوه ،انبار شاهین شهر و دیگرانبارها ،ایستگاه ها، توقفگاهها به همراه تجهیزات و متعلقات مربوطه، شفت های میان تونلی، پله های فرار و سایر مکانها را به صورت حجمی به مدت 12 ماه شمسی از طریق مناقصه عمومی به موسسات واجد شرایط واگذار نمايد.لذا از کليه موسسات واجد شرايط دعوت بعمل می آيد با توجه به موارد ذیل جهت دریافت اسنادارزیابی به آدرس: اصفهان خیابان کاوه بعد از پل شهید چمران ساختمان قطار شهری طبقه 5، واحد امور قراردادهای شرکت مترو منطقه اصفهان مراجعه نمایند. ضمناً در...

  • تاریخ انتشار: 1400/09/07
مشاهده کامل

آگهی مناقصه ابنیه، خطوط و سوزن های مسیر خط یک

به نام خداآگهی مناقصه شماره T-1400/18با موضوع: انجام خدمات فنی و مهندسی نگهداری و تعمیرات ابنیه، خطوط و سوزن های مسیر خط يك مترو منطقه اصفهان شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد انجام خدمات فنی و مهندسی نگهداری و تعمیرات ابنیه، خطوط و سوزن های مسیر خط يك مترو منطقه اصفهان را به مدت 18ماه شمسی از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد.لذا از کليه پیمانکاران واجد شرايط دعوت بعمل می آيد با توجه به موارد ذیل جهت دریافت اسناد به آدرس: اصفهان خیابان کاوه بعد از پل شهید چمران ساختمان قطار شهری طبقه 5، واحد امور قراردادهای شرکت مترو منطقه اصفهان مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 34358050-031 داخلی 578 (امور قراردادها) تماس حاصل فرمایید.شرایط و مشخصات مناقصه:موضوع مناقصه: به شرح مندرج در متن آگهیمدت انجام کار: 18 ماههزینه دریافت اسناد مناقصه...

  • تاریخ انتشار: 1400/08/18
مشاهده کامل

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران

شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد به منظور تکمیل بانک اطلاعات پیمانکاران نسبت به شناسایی شرکتهای فعال در زمینه های  مورد نیاز خود اقدام نماید.لذا از کلیه شرکتهای دارای صلاحیت که سوابق کاری مشابه در هر کدام از موضوعات زیر را دارند ، دعوت می شود از تاریخ درج آگهی به مدت سی روز نسبت به تکمیل و ارسال مدارک خود در قالب یک لوح فشرده(سی دی) طبق فرمت اعلام شده اقدام فرمایند.لازم به ذکر است  این فراخوان هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصات شرکت مترو اصفهان ایجاد نخواهد نمود و صرفا به منظور تکمیل بانک اطلاعات پیمانکاران می باشد.موضوعات مورد نیاز شرکت مترو اصفهان:انجام خدمات فنی و مهندسی و نگهداری و تعمیرات آسانسورهای واقع در ایستگاهها و فضاهای خط یک .انجام خدمات فنی و مهندسی تعمیرات و نگهداری سامانه تهویه و دفع دود خط یک .انجام خدمات شستشو و نظافت صنعتی پله برقی های مستقر در ایستگاههای...

  • تاریخ انتشار: 1400/07/22
مشاهده کامل
صفحه 1 از 4 0 2 3