بایدها و نباید ها و نکات ایمنی در مترو اصصفهان
از آوردن بارهای حجیم و اشیا غیر مجاز که فهرست آنها در زیر آمده به داخل مترو خودداری فرمایید: