چارت سازمانی مترو اصصفهاناحمدرضا طحانیان

مدیرعامل

Tahanian@isfahanmetro.com    

عبدالرضا افتخاری

مدیر منابع انسانی

Reftekharei@isfahanmetro.com    

مرتضی نورافکن

رئیس امور کارکنان

Noorafkan@isfahanmetro.com    

هومن جوادی

مدیر مهندسی و نت نقلیه ریلی

Javadi@isfahanmetro.com    

احسان کوهی کمالی

مدیر عملیات

Kamali@isfahanmetro.com    

علی سالاروند

مدیر مهندسی و نت برق

Salarvand@isfahanmetro.com    

علی عباسی

رئیس سیستم های فناوری اطلاعات

َAbbasi@isfahanmetro.com    

سید مهدی میریان

رئیس امور مالی

Mirian@isfahanmetro.com    

عسگری حسین‌پور

رئیس ایمنی و مهندسی کیفیت

Hosseinpour@isfahanmetro.com    

سید محمد زهرایی

رئیس آموزش

Zahraei@isfahanmetro.com